XXIV Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki”

Opublikowano 2014-08-18

Opis

XXIV Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki”

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki” jest organizowane przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne przy współpracy Urzędu Miasta Zamość. W bieżącym roku będzie miała miejsce już XXIV edycja tego konkursu. Ma on na celu prezentację twórczości fotograficznej o tematyce krajobrazu kulturowego oraz pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury, a także ich związku z działalnością człowieka.

Zapraszamy wszystkich, nie tylko miłośników fotografii, ale również pasjonatów zabytków i architektury, fanów historii i koneserów kultury, do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator – Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – przyjmować będzie zdjęcia o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych edycji, a przede wszystkim ekspozycji pokonkursowej, ustanawia tematykę wiodącą Biennale. W tegorocznej XXIV edycji będą to ZABYTKI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE.

Fotografie wyłącznie w formie elektronicznej będą przyjmowane tylko drogą mailową od 15 września do 10 listopada br. Wszystkie szczegóły podane zostały w regulaminie Biennale.

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Zabytki”

Biennale ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury oraz ich związku z działalnością człowieka. Organizator Biennale - Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne - przyjmować będzie zdjęcia o dowolnej tematyce mieszczącej się w haśle „zabytki”, ale chcąc uniknąć powtarzalności i bardziej ujednolicić charakter poszczególnych ekspozycji, ustanawia tematykę wiodącą Biennale. W bieżącej edycji będą to Zabytki światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce.

Warunki uczestnictwa:

1. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w 1 zestaw. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

2. Opłata za uczestnictwo wynosi 30,- zł., płatne na konto organizatora Biennale:

Bank PeKaO SA konto nr 75 1240 2816 1111 0010 4467 4192 

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne

ul. Wyszyńskiego 28 a

22-400 Zamość

3. Zdjęcia należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres email ztf@ztf.pl. Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Plik w formacie JPG powinien być przygotowany do druku w formacie 30cm x 40cm lub 30cm x 45cm. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru IMIE_NAZWISKO_TYTUL_PRACY_01, IMIE_NAZWISKO_TYTUL_PRACY_02 itd. a w informacjach dodatkowych podana musi być miejscowość i nazwa zabytkowego obiektu. Do nadesłanych prac należy dołączyć:

- informację zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, adres email, telefon kontaktowy;

- listę zgłoszonych prac w postaci: numer pracy, tytuł pracy, miejscowość i nazwa zabytkowego obiektu;

- potwierdzenie zapłaty (dokument elektroniczny lub skan dokumentu papierowego).

4. Oceny prac dokona jury. Od decyzji jury nie ma odwołania. Jury przysługuje prawo swobodnego podziału nagród, a także kwalifikowania na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawów autorskich. Jeden autor może otrzymać tylko jedną z nagród głównych. Główna nagroda wynosi 2500 złotych (pula nagród za trzy pierwsze miejsca to 3500 złotych). Obowiązek opłacenia podatku leży po stronie laureata.

5. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z pózn. zm.

6. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Biennale i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZTF-u zdjęć nagrodzonych oraz ekspozycji zdjęć w Zamościu oraz w innych ośrodkach na terenie kraju i poza granicami.

7. Każdy autor prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzyma katalog w formie elektronicznej na podany w informacji zgłoszeniowej adres email.

8. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie organizatorowi Biennale.

9. Terminy: 

- nadsyłanie prac do: 10 listopada 2014 roku;

- zawiadomienie o decyzji jury do: 15 listopada 2014 roku;

- wystawa pokonkursowa: 28 listopada do 31 grudnia 2014 roku, 

Galeria Fotografii RATUSZ w Zamościu

10. Informacje uzupełniające: 

- komisarz konkursu: Waldemar Siatka, email: waldemarsiatka@poczta.onet.pl

- pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: ztf@ztf.pl

- informacja o wynikach Biennale będzie zamieszczona na stronie organizatora: www.ztf.pl   
[module-104]

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2014-11-10